Acil Durum Planı

 1. AMAÇ
  • Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliğinin amacı, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına hissedarlarına ve 3. taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini ve prosedürlerini belirlemektir. Acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilecek doğal afetlerin oluşması halinde öncelik, personel ve müşterinin can güvenliğinin korunmasıdır.
 2. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUMUN TANIMI
  • Şirketin olağan çalışmasını kesintiye uğratacak ve/veya hizmet sunmasını engelleyecek acil ve beklenmedik durumlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
   • Doğal afetler (deprem, yangın, fırtına, sel, vb.)
   • Faaliyetlerin sürdürüldüğü binada meydana gelen beklenmedik durumlar (yangın, patlama, su baskını, sistem odası klima arızası vb.)
   • Terörist saldırılar, savaş, halk ayaklanması vb.
   • Şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan altyapı eksiklikleri, uzun süreli elektrik ve telefon kesintileri, şirketin bilgi işlem sisteminin çalışamaz hale gelmesi şirket sistemine dış saldırılar gerçekleşmesi (hacker saldırısı, virüs, internet hattı problemleri vb.)
   • Para piyasalarında meydana gelen olağanüstü haller nedeniyle para ve sermaye piyasalarında işlem yapılamaması, tahsilat ve ödeme sistemlerinin çalışmaması.
   • Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; kurumun faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürmelerini sağlayan, işlemlerin yürütülmesini, müşteri hesaplarının takibini sağlayan sistemleri ifade etmektedir.
 3. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM SORUMLULARININ BELİRLENMESİ
  • Görevli tüm personel, acil ve beklenmedik durum planı kapsamında, kendi birimleri ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur. Acil ve Beklenmedik Durum Planlarının uygulanması ve gerekli koordinasyonun sağlanması Şirket Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş bulunan şirket yetkilisinin sorumluluğundadır. Bu kişiye ait unvan ile e-posta adresi, telefon ve faks numaraları dahil var olan her türlü iletişim bilgileri Kurul, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilecektir.
 4. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ AKIŞI
  1. Sistem ve Belgelerin Yedeklemesi
   • Her türlü bilgi, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak; basılı olarak ve/veya elektronik ortamda en az 5 yıl saklanacaktır. Şirketin faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik teknoloji altyapısının devamlılığının sağlanması için yedekleme sistemleri kullanılarak kritik verilerin şirketin yedekleme politikası çerçevesinde düzenli yedekleri alınacaktır. Yedeklerin bir bölümü de şirket dışında güvenli bir ortamda korunacaktır. Ayrıca müşteri varlıklarına ilişkin her türlü kayıt saklama hizmeti veren kuruluş tarafında saklanmakta ve yedeklenmektedir.
  2. Acil ve Beklenmedik Durumlara Karşı Alınan Tedbirler
   • Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere, elektrik kesintisi, yangın, deprem, sabotaj, teknoloji altyapısında oluşabilecek kesintiler içeren risk konularında aşağıdaki tedbirler alınmaktadır:
    • Şehir elektrik şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karşı bina jeneratörü mevcuttur. Şehir şebeke elektriği kesildiğinde jeneratör devreye girinceye kadar, bir adet UPS sistemlerin çalışmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır.
    • Yangın olasılığını bertaraf etmek için şirket içinde yangın dedektörleri ve bu detektörlere bağlı alarm sistemi kullanılmaktadır. Yangın alarm sistemi bina alarm sistemi ile de entegre edilmiştir
    • Teknoloji altyapısında oluşabilecek kesinti riskleri değerlendirilerek, altyapı bileşenleri bu riskleri minimize edecek şekilde tasarlanmıştır.
    • Finansal veri sağlayıcı programlar hem uydu hem de internet üzerinden çalışabilecek şekilde yedekli olarak tasarlanmıştır.
   • Operasyonel riskler değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen altyapı tedbirleri sayesinde şirket faaliyetlerini engelleyecek bir risk bulunmamaktadır.
  3. Acil ve Beklenmedik Durumda Yapılacak İşler
   • Acil ve beklenmedik durum meydana geldiğinde Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Şirketin iletişim kanallarının (telefon, faks ve elektronik ortam) işlerliğini inceler ve hangi iletişim kanallarının açık hangilerinin kapalı olduğunu tespit eder ve açık olan iletişim kanallarını ve mobil (gsm) telefonları kullanarak şirket çalışanlarının Şirket'e hangi kanallarla ulaşabileceklerini bildirir. Tüm iletişim kanallarının (telefon, elektronik ortam, faks) kapalı olması durumunda şirket çalışanlarına mobil telefon vasıtasıyla ulaşılarak mevcut iletişim kanalları bildirilir. Şirket ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması hususunda, tüm şirket çalışanlarının ev ve cep telefonu numaraları tüm personelde bulunacaktır.

    Acil ve beklenmedik durum sorumlusu Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB, VOB, Takas bank, MKKK, v.b. kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşır ve tüm resmi kurumlarla irtibat tesis eder.Acil ve beklenmedik durumun haber alınması sonrasında başkaca bir çağrı beklemeden, acil ve beklenmedik durum sorumlusu şirket genel merkezinde, bu mümkün değilse belirlenen alternatif merkezde personeli ve Yönetimi Kurulunu derhal toplantıya çağırır. Acil ve beklenmedik durum sorumlusu, gerekli görevlendirmeler yapabilir.

    Acil ve beklenmedik durum meydana geldiğinde, çözüm yollarının ve yöntemlerinin belirlenebilmesi amacıyla, ortaya çıkan durumun, bilgi sahibi olanlardan edinilen bilgilere göre tanımı yapılır. Durumun neden ortaya çıktığı belirlenir. Acil ve beklenmedik durumun tanımını yapan acil ve beklenmedik durum sorumlusu bunu personele ve Yönetim Kurulu'na bildirir.

    Acil ve beklenmedik durum sorumlusu, acil ve beklenmedik durum sonucunda Şirket, personel ve müşteri açısından ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel risk ya da hasar ölçümü yapar. Uzmanlık gerektiren durumlarda bir uzmanın bilgisine başvurulur. Değerlendirme sonuçları bir rapor halinde tespit edilir ve Yönetim Kurulu'na sunulur.

    Müşterilere ait varlıklar, Şirketten bağımsız olarak Saklama Kuruluşunda saklandığından, herhangi bir risk öngörülmemiştir.Şirket tarafından faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve ilgili saklama bankaları ile teması sağlanacak, istenirse kıymetlerin aktarımı konusunda müşterilere gerekli destek verilecektir (burada İMKB'nin, Takasbank'ın, MKK'nın, ve Bankaların faaliyetlerine devam ettiği varsayılmaktadır).

    Acil ve beklenmedik durum meydana geldiğinde Acil ve Beklenmedik Durum Sorumlusu

    Şirketin iletişim kanallarının (telefon, faks ve elektronik ortam) işlerliğini inceler ve hangi iletişim kanallarının açık hangilerinin kapalı olduğunu tespit eder ve açık olan iletişim kanallarını ve mobil (gsm) telefonları kullanarak müşterilerin Şirket'e hangi kanallarla ulaşabileceklerini bildirir. Tüm iletişim kanallarının (telefon, elektronik ortam, faks) kapalı olması durumunda müşterilere mobil telefon vasıtasıyla ulaşılarak mevcut iletişim kanalları bildirilir.

    Acil ve beklenmedik durum sorumlusu tarafından acil ve beklenmedik durumla ilgili olarak bilgilendirilen personel, ortaya çıkan acil ve beklenmedik durumun risk ve hasar derecesine göre kamu güvenlik birimlerine, kurtarma birimlerine, sermaye piyasasının düzenleyici ve denetleyici otoritelerine, çalışılan bankalara, sigorta şirketlerine ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunur, gerekirse yardım ister. Acil ve beklenmedik durum sorumlusu söz konusu bildirimlerin yapılmasını koordine ve kontrol eder.

    Çalışma ortamı fiziken sağlamken çalışmaların kısa süreli olarak sağlıksız çalışmasına yol açacak nedenlerin ortaya çıkması halinde; işlemlerin diğer iletişim yöntemleriyle gerçekleştirilmesi için gereken önlemler acil ve beklenmedik durum sorumlusu tarafından alınır.

    Şirketin hizmet verdiği işyeri merkezinin kullanılamaz olması durumunda, durumunda acil ve beklenmedik durum sorumlusu hizmet verilecek en uygun yeri saptar ve en hızlı biçimde personel, müşteri ve diğer ilgili yerlere duyurur.
  4. Sorunun Çözülmesi ve Çalışmalara Başlanması
   • Acil ve beklenmedik durum öncelikle Şirket imkânları ile çözümlenmeye çalışılır. Çalışmalarda personel ve müşteri güvenliği için öncelikli önlemler alınır. Acil ve beklenmedik durumun ortadan kaldırılmasında Şirket imkânlarının yeterli olamaması durumunda acil ve beklenmedik durum sorumlusu, hangi kamu kurumlarından ve/veya özel kuruluşlardan yardım alınması gerektiğini saptar. Acil ve beklenmedik durum sorumlusu acil ve beklenmedik durumun etkilerinin Şirket imkânları ile veya dışardan yardım alarak ne kadar süre içinde ve ne şekilde ortadan kaldırılacağını gösteren bir rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan rapor doğrultusunda hareket ederek acil ve beklenmedik durumun ortadan kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Acil ve beklenmedik durum sorumlusu gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Yönetim Kurulu'na ulaşmakta zorluk yaşanması durumunda Yönetim Kurulu'nun onayı olmaksızın gerekli önlemleri alarak uygulama yetkisine sahiptir.
 5. YÜRÜRLÜK
  • Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu'nun onayını takiben yürürlüğe girer.
Kustepe M. Leylak 1 Sk. Nursanlar İş Mrkz. No:1/26 Şişli/ İSTANBUL · [email protected] ·

KVKK Politikası
·